Voor iedereen


Automaatregelen

Het Nederlandse autobeleid richt zich op het verlagen van de CO2-uitstoot om zo de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Door bepaalde auto’s minder te belasten en aankoopsubsidies te verstrekken, is het de bedoeling dat in 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s emissievrij zijn. We bespreken de belangrijkste wijzigingen waar de autorijder de komende jaren mee te maken krijgt.

Bron: Belastingplan 2022

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Voorstel

Maatregel

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bpm vastgesteld op het moment dat een auto wordt ingeschreven in het kentekenregister. Als de auto niet wordt gebruikt op de openbare weg, kan bpm worden teruggegeven.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) Een autokoper betaalt bij de aanschaf van een auto bpm. De hoogte daarvan is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de bpm. Bij de aankoop van een volledig elektrische auto hoeft tot in elk geval 2024 geen bpm betaald te worden.

Moment vaststellen bpm vervroegd De hoogte van de bpm wordt bepaald op het moment dat de auto te naam wordt gesteld. In het Belastingplan 2021 was opgenomen dat dit moment wordt aangepast naar de datum dat de auto wordt ingeschreven in het kentekenregister. De ingangsdatum zou 1 juli 2021 zijn, maar is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2022. Ook is er een overgangsregeling beschreven waardoor niet alle bpm van gebruikte geïmporteerde voertuigen die in voorraad staan op 1 januari 2022 gelijk moet worden betaald. Het doel van deze maatregel is de gelijke behandeling van binnenlandse handel en importhandel. Verduidelijking bpm in relatie tot gebruik van de weg in Nederland De inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister is erop gericht dat het betreffende motorrijtuig gebruikmaakt van de weg in Nederland. Soms blijkt dat geen gebruik zal worden gemaakt van de weg. Bijvoorbeeld omdat het motorrijtuig is gesloopt of omdat het nog voordat het op de weg is gebruikt, is geëxporteerd. In dat geval wordt de bpm teruggegeven. Momenteel is dit geregeld in een goedkeurend besluit. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld dit in de wet op te nemen.

Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven Al jaren daalt de CO2-uitstoot van personenauto’s omdat de auto’s aan steeds strengere normen moeten voldoen. Dit noemen we de autonome vergroening. Deze vergroening is goed nieuws voor onze klimaatdoelstellingen, maar de bpm-inkomsten dalen hierdoor. Om dat te voorkomen, wordt de bpm-tabel voor de jaren 2022 tot en met 2025 aangepast. De aanpassingen van de schijfgrenzen en schijftarieven moeten ervoor zorgen dat de totale bpm die in Nederland wordt afgedragen, per saldo gelijk blijft. Deze aanpassing van de schijfgrenzen en -tarieven op basis van de reductie van de CO2-uitstoot van conventionele personenauto’s past onze overheid al sinds 2009 toe en wordt de systematiek van de autonome vergroening genoemd.

Fiscale bijtelling emissievrije auto’s Iemand met een auto van de zaak die hiermee in een jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, heeft een fiscale bijtelling van 22% over de catalogusprijs van de auto inclusief btw en bpm. Om het gebruik van emissievrije auto’s te stimuleren, is in het klimaatakkoord afgesproken dat wanneer je een emissievrije auto rijdt, je een korting ontvangt op de bijtelling. Deze korting is voor 2022 vastgesteld op 6% waardoor het bijtellingspercentage dus 16% wordt. Deze korting geldt tot een maximale cataloguswaarde. Over het meerdere wordt ‘gewoon’ 22% geheven. In 2021 was deze korting 10%.

Er worden veel meer emissievrije auto’s verkocht dan begroot. Daarom staat in het Belastingplan 2022 het plan om de geplande korting van 6% in 2022 te behouden, maar de maximale catalogusprijs waarover de lagere bijtelling geldt, te verlagen van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022 en naar € 30.000 voor de jaren daarna tot en met 2025. Door deze maatregel worden de extra budgettaire kosten enigszins beperkt. Daarnaast wil het kabinet met deze maatregel de vraag naar auto’s in de zakelijke markt naar goedkopere emissievrije modellen stimuleren. Vanaf 2026 wordt er geen korting meer toegepast op de bijtelling en zal het tarief voor alle auto’s, ongeacht de cataloguswaarde of CO2-uitstoot, 22% bedragen. De achterliggende gedachte is dat er dan zoveel emissievrije auto’s rondrijden, dat een stimulans vanuit de overheid niet meer nodig is.

Maatregel

De korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s bedraagt in 2022 6%. De maximale cataloguswaarde waarvoor dit verlaagde tarief geldt, wordt verlaagd naar € 35.000.

Tip

Het bijtellingsvoordeel op een auto van de zaak op het moment van de tenaamstelling blijft 60 maanden van kracht. Daarna geldt het normale bijtellingtarief van momenteel 22%. Omdat een klant dus nog 60 maanden gebruik kan maken van het bijtellingsvoordeel, is het voordelig om nog in 2021 een elektrische auto te gaan rijden.

Verlenging regeling verlaagd tarief laadpalen Sinds 2017 geldt een verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit die geleverd wordt aan (openbare) laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze verlaging van het tarief van de energiebelasting zou eindigen per 1 januari 2021. In het Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris al laten weten deze verlaging te verlengen tot 1 januari 2023. Extra subsidie voor aanschaf emissievrije auto Tot slot worden in het Belastingplan 2022 de budgetten voor de bestaande subsidieregelingen voor emissievrije bestelauto’s en particuliere emissievrije personenauto’s (SEPP) verhoogd. Met deze subsidie wil het kabinet ook de verkoop van tweedehands emissievrije auto’s stimuleren. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen zal het kabinet in de komende periode uitwerken.

Deel dit artikel: