Voor particulieren


STimulering ArbeidsPositie (STAP)

Op 1 januari 2022 wordt de Subsidieregeling STAP-budget (STimulans ArbeidsPositie) van kracht. Hiermee kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Bron: Koninklijk besluit

Ingangsdatum: 1-1-2022 - gefaseerd

Status: Aangenomen

De Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking. Hierdoor zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet langer fiscaal aftrekbaar. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Het STAP-budget, STAP staat voor STimulering ArbeidsPositie, moet er vooral voor zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een opleiding gaan volgen. De hoogte van het budget is jaarlijks maximaal € 1.000 per persoon. Dit bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de opleider. De klant hoeft dit bedrag dus niet eerst zelf voor te schieten. Er geldt een subsidieplafond per kalenderjaar dat wordt verdeeld over aanvraagtijdvakken van steeds twee maanden. Het plafond per twee maanden in 2022 is € 36,1 miljoen. De aanvraag van het STAP-budget verloopt via het UWV, dat daarbij ook vrijblijvend advies geeft over de situatie op de arbeidsmarkt.

Let op

De subsidie kan worden teruggevorderd als de subsidieaanvrager niet voldoet aan bepaalde eisen, zoals een aanwezigheidspercentage van 80% of het afronden van de opleiding met diploma of certificaat. Persoonlijke omstandigheden worden hierin wel meegewogen.

Voorwaarden Het STAP-budget kan worden aangevraagd als wordt voldaan aan de voorwaarden, waaronder:

  • De opleider moet officieel erkend zijn.
  • De opleiding moet zijn vastgelegd in het STAP-scholingsregister dat wordt beheerd door DUO.
  • De subsidieaanvrager heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt door te voldoen aan drie voorwaarden: o Hij is 18 jaar of ouder en heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. o De afgelopen twee jaar was hij gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen. o Hij is een burger van de Europese Unie of een familielid van een burger van deze Unie.
  • Er bestaat geen recht op individuele, publieke onderwijsfinanciering zoals studiefinanciering, studievoorschotvouchers, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • De opleiding heeft een startdatum ná 1 maart 2022.
  • De scholing start vanaf vier weken na indiening van de subsidieaanvraag en uiterlijk binnen drie maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.

Voorbeeld

Ismael (35 jaar) wil zich in 2022 laten omscholen om zijn kans op een baan te vergroten. Hij wil een aanvullende beroepsopleiding volgen tot praktijkondersteuner bij een huisarts. Deze beroepsopleiding is opgenomen in het STAP-scholingsregister. De opleiding duurt een jaar en kost € 1750. Ismael heeft in 2022 nog geen subsidieaanvraag voor scholingsuitgaven ingediend. Het UWV keurt de subsidieaanvraag goed. Hierdoor hoeft Ismael nog maar € 750 zelf te betalen.

Ingangsdatum De subsidieregeling STAP-budget gaat in op 1 januari 2022. De eerste aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 1 maart 2022. Dat heeft te maken met het afronden van de laatste testen voordat het aanvraagportaal opengesteld kan worden voor grote aantallen subsidieaanvragen.

Aanpassingen per 1 januari 2023 Een aantal onderdelen zijn in 2022 nog niet mogelijk, maar gaan – waarschijnlijk – per 1 januari 2023 pas in. Het gaat om: • STAP-budget voor de subsidiëring van EVC-trajecten; • STAP-budget in combinatie met bijdragen van derden. Denk aan financieringsbronnen van werkgevers, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, afspraken in cao’s of re-integratiebudgetten van gemeenten of UWV. Dit heet cofinanciering; • STAP-budget voor de invulling van meerjarige scholingsactiviteiten en vervolgaanvragen in geval van meerjarige scholingsactiviteiten.

Afschaffing oude regeling Tot 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven fiscaal aftrekbaar wanneer geen recht bestaat op studiefinanciering en de studie of opleiding gericht is op het huidige of toekomstige beroep. Deze regeling wordt afgeschaft, omdat de groep die de meeste behoefte heeft aan (bij)scholing, het minste gebruikmaakt van de regeling. Het gaat dan om mensen met weinig of geen inkomen. Zij hebben namelijk ook weinig of helemaal geen belastingvoordeel van de aftrekpost.

Deel dit artikel: