Voor iedereen


Vervolg Verzamelwet SZW 2022

Bron: Wetsvoorstel

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Voorstel

Wajong

De rechten en plichten van de verschillende Wajonguitkeringen zijn met ingang van 1 januari 2021 al zo veel mogelijk geharmoniseerd. De minister wil via deze wetswijziging de re-integratieverplichting als voorwaarde voor inkomensondersteuning in de Wajong 2010 laten vervallen.

Een Wajonguitkering is er voor mensen die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben en daardoor nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen hebben. Er is onderscheid tussen verschillende Wajonguitkeringen. Het moment dat de uitkering voor het eerst is aangevraagd en ontvangen, bepaalt dit onderscheid.

  • De ‘oude Wajong’ is voor mensen die voor 1 januari 2010 voor de eerste keer deze uitkering ontvingen.
  • Wajong 2010 geldt voor de periode vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015.
  • Wajong 2015 geldt voor alle Wajonguitkeringsgerechtigden die sinds 2015 de uitkering zijn gaan ontvangen.

Dankzij de Wet vereenvoudiging Wajong zijn de rechten en plichten van deze verschillende Wajonguitkeringen met ingang van 1 januari 2021 zo veel mogelijk geharmoniseerd. De Wajong 2010 bevat echter nog een re-integratieverplichting als voorwaarde voor uitkering terwijl dat in de ‘oude Wajong’ geen voorwaarde was. De minister wil deze re-integratieverplichting als voorwaarde voor inkomensondersteuning in de Wajong 2010 via de wetswijziging laten vervallen.

Voorbeeld

Na het schrappen van deze voorwaarde blijft het UWV de mogelijkheid houden om maatregelen te nemen als een Wajonggerechtigde de verplichtingen van de uitkering niet nakomt. Dat verandert hier niet mee.

No-riskpolis

De minister wil de voordelen uit de no-riskpolis alleen toekennen als het ziekengeld daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen. Deze wetswijziging wil de minister doorvoeren per 1 januari 2022. Vanaf dan is het voor werkgevers alleen nog maar interessant om tot maximaal een jaar terug het personeelsbestand te scannen op recht op ziekengeld.

Sommige werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico hebben recht op een no-riskpolis. De no-riskpolis compenseert een werkgever voor de loondoorbetaling tijdens ziekte en ook voor de (financiële gevolgen van de) WIA-uitkering.

Compensatie voor loondoorbetaling scheelt de werkgever twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte en compensatie van de (financiële gevolgen van de) WIA-uitkering. De werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is, hoeft een WGA-uitkering voor een zieke werknemer met no-riskpolis niet zelf te betalen. En een publiek verzekerde werkgever krijgt geen verhoging van de gedifferentieerde premie voor de kiezen wanneer een werknemer met deze polis langdurig ziek wordt. De no-riskpolis is dus een belangrijk instrument om werkgevers te stimuleren werknemers met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen.

Sommige werkgevers wisten niet dat ze gebruik konden maken van de voordelen van de no-riskpolis en onderzoeken dat nu alsnog. Ziekengeld wordt weliswaar tot ten hoogste een jaar met terugwerkende kracht uitgekeerd, maar besparen op de (financiële gevolgen van de) WIA-uitkering blijft wel mogelijk. Hierdoor krijgt het UWV nu in toenemende mate aanvragen om vast te stellen of er in het verre verleden (soms zelfs na zeven jaar) recht zou zijn op ziekengeld als de claim op tijd was ingediend. Dat heeft tot gevolg dat het UWV belast wordt met het fictief vaststellen van recht op ziekengeld, met eventuele onderzoeken van een UWV-arts en verzenden van brieven naar de verzekerde over een ziekengelduitkering die niet wordt uitbetaald.

De minister vindt deze situatie onwenselijk en wil via het wetsvoorstel de voordelen uit de no-riskpolis alleen toekennen als het ziekengeld daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen. Deze wijziging wil de minister per 1 januari 2022 doorvoeren. Vanaf dan is het voor werkgevers dus alleen nog maar lonend om tot maximaal een jaar terug het personeelsbestand te scannen op recht op ziekengeld. Doordat de loondoorbetalingsplicht 104 weken duurt zal een werkgever dus maximaal 156 weken terugkijken om te onderzoeken of er recht bestaat op ziekengeld. Voor werkgevers die voor inwerkingtreding van de wet een aanvraag indienen, geldt een overgangsrecht.

Medische beschikkingen volgens WAO, WIA en ZW

De minister wil dat een werkgever geen medische beschikking meer ontvangt, ongeacht of de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2022.

In de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet (ZW) is geregeld hoe moet worden omgegaan met medische beschikkingen. Alleen de werknemer en een gemachtigde van de werkgever (arts of advocaat) ontvangen deze beschikking. Wanneer de werknemer hiervoor schriftelijke toestemming verleent, mag het UWV ook medische gegevens beschikbaar stellen aan de werkgever. Het proces om deze gegevens beschikbaar te stellen aan een werkgever, is ingewikkeld en tijdrovend voor het UWV, de werkgever en werknemer. Daarom wil de minister deze mogelijkheid per 1 januari 2022 schrappen. Als deze wetswijziging is aangenomen, ontvangt een werkgever geen medische beschikking meer, ongeacht of de werknemer daar voor 1 januari 2022 toestemming voor heeft gegeven.

Omdat het twijfelachtig is of de werkgever de medische gegevens voldoende kan interpreteren, hoeft de maatregel niet nadelig te zijn. De gemachtigde van de werkgever (arts of advocaat) kan hierin voldoende ondersteunen zoals ook al het geval was als de werknemer geen toestemming gaf.

Deel dit artikel: