Voor iedereen


Belastingrente bij erfbelasting

In sommige situaties worden belastingplichtigen geconfronteerd met belastingrente omdat de aangifte niet tijdig is ingediend. In bepaalde gevallen is aangifte gewoonweg niet mogelijk omdat bijvoorbeeld de erfgenamen nog niet vaststaan. In dat geval wordt de termijn voor het berekenen van de belastingrente opgeschort.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: Direct

Status: Uitvoeringsbesluit

Let op

De belastingrente voor de erfbelasting bedraagt op dit moment 4%. Dit is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde spaarrente. Probeer belastingrente te voorkomen door tijdig een aangifte of verzoek om een voorlopige aanslag in te dienen.

Sinds 1 januari 2019 hoeft je in bepaalde situaties geen belastingrente te betalen over de aanslag erfbelasting. Voorwaarde is dat het verzoek tot voorlopige aanslag of de aangifte binnen acht maanden na het overlijden wordt gedaan. Dit is de aangiftetermijn die geldt als hoofdregel bij een verkrijging in verband met een overlijden. Daarnaast moet de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting worden vastgesteld conform dat verzoek of die aangifte.

Het kabinet stelt voor om deze regeling uit te breiden tot aanslagen erfbelasting. Daarbij vangt de termijn voor het indienen van de aangifte op een ander moment aan dan op de dag van het overlijden of de termijn wordt opgeschort.


Het kabinet noemt een aantal situaties waar dit het geval kan zijn. Bijvoorbeeld in het geval waarin onzekerheid bestaat omtrent de persoon van de erfgenaam, de heffing van de belasting door zwangerschap, onbeheerde nalatenschappen waarvoor nog geen vereffenaar is benoemd of verkrijgingen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde (tweetrapsmaking).

Voorbeeld

Evert is in januari overleden. Vlak na de begrafenis ontdekt zijn echtgenote Manon dat zij zwanger is van hem. Als het kind straks levend ter wereld komt, zal die ook erfgenaam zijn van Evert. De nalatenschap kan dan ook pas na de geboorte worden vastgesteld. Daarna kan er aangifte worden gedaan. Dat is dus niet binnen de reguliere 8 maanden. Voor Manon zal de termijn voor het indienen van de aangifte erfbelasting worden opgeschort.