Voor iedereen


Maatregelen woningmarkt

Bron: Prinsjesdag 2019

Ingangsdatum: Onbekend

Status: Voorstel verwacht vanaf 4e kwartaal 2019

Het kabinet komt met maatregelen en plannen om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Er komt geld beschikbaar om woningen te bouwen, de stijging van de huurprijzen wordt aan banden gelegd en er zijn plannen om de scheefhuur aan te pakken.

De vraag naar woningen steeg door o.a. de bevolkingsgroei, het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, de lage rente en gestegen inkomens. Tijdens de crisis zijn er te weinig woningen gebouwd, een inhaalslag is nodig. De Nationale woonagenda wil jaarlijks 75.000 extra woningen bouwen, maar dit is geen eenvoudige opgave. Denk aan bijvoorbeeld de capaciteit in de bouwsector en bij gemeenten, de (financiële) haalbaarheid van bestaande plannen en de aanwezigheid van voldoende nieuwe realiseerbare bouwplannen. Hierdoor is er een groot tekort aan vrijesectorhuurwoningen en aan sociale huurwoningen.

Zeker in de grote steden is het aanbod van betaalbare midden-huurwoningen beperkt. De vraag en daarmee de prijzen zijn hier het hoogst. Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

2 miljard euro om de woningbouw te stimuleren

Dit geld gebruikt het kabinet om betaalbare woningen te bouwen en om de verhuurdersheffing omlaag te krijgen. Door de korting op deze heffing ontstaat meer financiële ruimte voor gemeenten in schaarste gebieden om te investeren in de nieuwbouw van huurwoningen. Starters en middeninkomens moeten kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Hierdoor krijgt de woningbouw een impuls van € 1 miljard om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. De woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Denk daarbij aan uitplaatsing van bedrijven, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of het opvangen van de gevolgen van de stikstofuitspraak. Daarnaast maakt het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaar voor woningbouw.


Flexwoningen

Minister Ollongren wil werk maken van de bouw van grote aantallen tijdelijke huurhuizen. Woningcorporaties die deze woningen laten bouwen hoeven hierover geen belasting (verhuurdersheffing) te betalen. Jaarlijks moeten er zo'n 15.000 zogenoemde flexwoningen verrijzen. Het kabinet hoopt zo gemakkelijker het bouwtempo van 75.000 huizen per jaar te kunnen halen.

Huren

De toegankelijkheid van de koop- en huurmarkt moet verbeteren. In het Sociaal Huurakkoord zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de jaarlijkse maximale gemiddelde huurverhoging van woningcorporaties.


De huur is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Omdat de woningprijzen fors stijgen gaan ook de huren hard omhoog. Het kabinet besloot dat de WOZ-waarde voor een kleiner deel gaat meetellen bij de berekening van de huurprijs. Hierdoor neemt de betaalbaarheid van sociale huurwoningen toe.


Ook kijkt het kabinet naar het inkomen. Zo verhoogt ze de inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning naar 42.000 euro. De grens voor eenpersoonshuishoudens gaat omlaag naar 35.000 euro. Daarnaast vergroot ze de ruimte voor woningcorporaties voor lokaal maatwerk waardoor ook lage middeninkomens voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.


Tenslotte wordt gekeken naar mogelijkheden om excessieve huurprijzen en -stijgingen tegen te gaan door een balans te vinden tussen instrumenten voor gemeenten om de woningvoorraad te beschermen en de mogelijkheden voor partijen in de markt om woningen te blijven bouwen.

Scheefwonen
Het kabinet heeft plannen om de huren sneller te laten stijgen voor huishoudens met een hoog (midden)inkomen, zodat deze huishoudens een passende huur gaan betalen voor hun woning. Naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet vereenvoudigt de regelgeving voor corporaties , zodat zij hun maatschappelijke taken op dit gebied beter kunnen vervullen.

Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging van 50 tot 100 euro geven. Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen.


Beleggers weren van de woningmarkt

Het kabinet wil starters beschermen tegen beleggers die woningen uit de markt halen voor de verhuur. Het kabinet bestudeert de volgende maatregelen:

  • Onderzoek naar een plicht voor zelfbewoning.
  • Beperken van de Loan to Value van de verhuurde woningen.
  • Differentiatie in de overdrachtsbelasting, bijvoorbeeld starters 0% en beleggers 6%.
  • Het zwaarder belasten van verhuurhypotheken in box 3.

Tip

Het is duidelijk dat er in de politiek breed draagvlak is voor ingrijpen in de markt. Dit heeft gevolgen voor het besteedbaar inkomen van huurders, de mogelijkheden en kosten voor beleggers en de demping van prijsstijgingen. De adviseur dient de ontwikkelingen op de voet te volgen.