Voor particulieren


Box 1 en heffings-
kortingen

De regering wilde aanvankelijk in 2021 het aantal schijven in box 1 terugbrengen naar twee. Het kabinet stelt voor om de invoering van het tweeschijvenstelsel te versnellen. In het nieuwe voorstel wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 gerealiseerd. Dat betekent dat er vanaf dat moment nog maar sprake is van twee tarieven.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Maatregel

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 gerealiseerd.

Maar het invoeren van een tweeschijvenstelsel betekent meer dan alleen het aanpassen van de tarieven in box 1. Om de koopkracht in alle bevolkingsgroepen te laten stijgen én om ervoor te zorgen dat het stelsel betaalbaar is, draait de regering aan meerdere knoppen. Zo verhoogt ze de heffingskortingen en maximeert ze de aftrekposten.


Met deze maatregelen wil het kabinet de koopkracht van de lagere inkomensgroepen verbeteren.


Box 1

Vorig jaar zette de regering de weg in naar een tweeschijvenstelsel in box 1. Met de invoering van de twee schijven wil de regering bereiken dat het minder uitmaakt of een gezin uit één of tweeverdieners bestaat. Ook maakt het (meer) werken nog lonender.


In de tabel hieronder staan de fiscale gegevens box 1 voor 2020 voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd.

Fiscale gegevens box 1 voor 2020

Belastbaar inkomen

Van

€ -

€ 20.711

€ 34.712

€ 68.507Tot en met

€ 20.711

€ 34.712

€ 68.507

€ -


Tarief


37,35%

37,35%

37,35%

49,50%


Verandering tarief t.o.v. 2019


+0,7%

-/-0,85%

-/-0,85%

-/-2,25%

Voorbeeld

Karel (35 jaar) heeft een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 40.000 per jaar. In 2020 bedraagt de maximale algemene heffingskorting € 2.711. Vanwege de hoogte van zijn inkomen daalt de heffingskorting met € 1.094 ((€ 40.000 -/- € 20.711) * 5,672%). Dit betekent dat Karel recht heeft op een algemene heffingskorting van € 1.617.

Algemene heffingskorting

Huishoudens met de 20% laagste bruto-inkomens profiteren minder van het tweeschijvenstelsel. Om dit recht te trekken verhoogt de regering de algemene heffingskorting. Je ziet de stijging terug in onderstaande tabel.

AOWAO
Ontwikkeling algemene heffingskorting
< AOW-leeftijd


Maximale algemene heffingskorting

Afbouw in 2e en 3e schijf

Ontwikkeling algemene heffingskorting
< AOW-leeftijd

2019

€ 2.477

5,147%

Ontwikkeling algemene heffingskorting
< AOW-leeftijd

2020

€ 2.711

5,672%

Ontwikkeling algemene heffingskorting < AOW-leeftijd

2021

€ 2.801

5,888%

Voorbeeld

Bert (52 jaar) heeft zowel in 2019 als in 2020 een arbeidsinkomen van € 65.000.


2019

Bert heeft recht op een arbeidskorting van € 3.399 -/- ((€ 65.000 -/- € 34.060) * 6% ) = € 1.543.


2020

Bert heeft recht op een arbeidskorting van € 3.819 -/- ((€65.000 -/- € 34.989) * 6%) = € 2.019.

De arbeidskorting van Bert neemt toe met € 2.019 -/- € 1.543 = € 476.

Arbeidskorting

Het verhogen van de arbeidskorting maakt werken lonender. Je ziet dit terug in onderstaande tabel.Ontwikkeling arbeidskorting < AOW-leeftijd


Maximale arbeidskorting

Afbouwpunt

Afbouwpercentage


2019

€ 3.399

€ 34.060

-/-6,00%


2020

€ 3.819

€ 34.989

-/-6,00%


2021

€ 4.143

€ 35.982

-/-6,00%

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor belastingplichtigen waarbij een kind jonger dan 12 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. In de tabel hieronder geven we de inkomensonafhankelijke combinatiekorting weer.

AOWAOW

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
< AOW-leeftijd


Maximale IACK

Inkomensgrens IACK

Opbouwpercentage IACK

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
< AOW-leeftijd

2019

€ 2.835

€ 4.993

11,45%

Inkomensafhankelijke combinatieko
rting < AOW-leeftijd

2020

€ 2.881

€ 5.072

11,45%

Inkomensafhankelijke combinatiekorting < AOW-leeftijd

2021

€ 2.913

€ 5.127

11,45%

Ouderenkorting

De ouderenkorting is een heffingskorting voor belastingplichtigen die uiterlijk op 31 december van het belastingjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In de tabel hieronder geven we de ouderenkorting weer.

Let op

Het invoeren van een tweeschijvenstelsel betekent meer dan het aanpassen van de tarieven in box 1. De regering draait aan meer knoppen om de koopkracht in alle bevolkingsgroepen te laten stijgen. Dit kan een grote invloed hebben op de financiële planning van individuele klanten. Trek daarom geen conclusies op basis van algemene cijfers, maar beoordeel wat de invloed op individueel niveau is.

AOW

Ouderenkorting > AOW-leeftijd


Maximale ouderenkorting

Afbouwpunt

Afbouwpercentage


2019

€ 1.596

€ 36.783

-/-15%


2020

€ 1.622

€ 37.372

-/-15%


2021

€ 1.640

€ 37.784

-/-15%