Voor particulieren


Partneralimentatie vanaf 2020

Bron: Wet herziening partneralimentatie

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Wet

Zowel belastingplichtigen met bestaande afspraken over partneralimentatie als degenen die hier nieuwe afspraken over maken krijgen vanaf 2020 te maken met wetswijzigingen. De duur van de alimentatie wijzigt voor nieuwe afspraken. Voor alle alimentatiebetalingen aan partners geldt vanaf 2020 een aftrekbeperking.

Duur van de alimentatie

De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was om de regels rondom de partneralimentatie ingrijpend te veranderen. Veel bepalingen in het oorspronkelijke voorstel zijn echter gesneuveld. Wat verandert er wel?

  • De maximale duur van de partneralimentatie is de helft van de huwelijkse periode met een maximum van 5 jaar. Maar er zijn enkele uitzonderingen:
  1. Bij ex-partners met kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale duur tot 12-jarige leeftijd van het kind.
  2. Bij huwelijken die langer dan 15 jaar duurden én waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW-gerechtigd is, is de maximale duur tot AOW-leeftijd
  3. Bij huwelijken die langer dan 15 jaar duurden en waarbij de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1-1-1970 is de maximale duur 10 jaar.
  • Net als in de huidige wetgeving vangt de duur van de alimentatie aan vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister. Voor de uitzonderingen genoemd in 2 en 3 moet de duur van het huwelijk worden bepaald. Het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is daarbij bepalend.

Voorbeeld

Marcel en Vera zijn in 2018 gescheiden. Marcel werkt parttime en heeft een bescheiden inkomen. Vera heeft een drukke baan en verdient riant. Haar jaarsalaris bedraagt € 110.000. In het echtscheidingsconvenant hebben Marcel en Vera afgesproken dat Vera acht jaar maandelijks € 1.200 aan alimentatie betaalt aan Marcel. De wetswijziging in 2020 heeft dus geen invloed op de afgesproken duur van de alimentatie.

Let op

Tot de invoering van de wet per 1 januari 2020 gelden de huidige regels. Dus voor een echtscheidingsverzoek dat in december 2019 wordt ingediend geldt nog een maximale duur van 12 jaar.

Aftrekbaarheid partneralimentatie

De alimentatieplichtige kan de betaalde alimentatie in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen als ‘ persoonsgebonden aftrek’. Bij de vaststelling van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de aftrekbaarheid voor de betaler en de belastbaarheid voor de ontvanger.


Als de alimentatieplichtige een hoog inkomen heeft dan ‘betaalt’ de Belastingdienst voor 51,75% mee aan de alimentatie. De alimentatiegerechtigde heeft vaak een lager inkomen en betaalt in dat geval 36,65% over de ontvangen alimentatie. Een mooie hefboom dus.

In het belastingplan van vorig jaar is bepaald dat de persoonsgebonden aftrek (waaronder alimentatie) wordt afgebouwd. Dit in samenhang met de overgang naar een tweeschijvenstelsel in box 1. Vanaf 2020 bestaan er namelijk nog slechts 2 schijven: een eerste schijf van 37,35% en een tweede schijf van 49,5%.


De betaalde alimentatie wordt als aftrekpost in de eerste schijf op dezelfde wijze gecorrigeerd als de hypotheekrente. In 2020 wordt de aftrek gecorrigeerd naar 46%. De komende jaren volgt een verdere afbouw met ongeveer 3% per jaar tot het eerste schijftarief van 37,05% in 2023.


Alimentatieplichtigen zullen al snel van mening zijn dat zij recht hebben op een verlaging van de te betalen alimentatie. Het is belangrijk dat je voor jouw klanten inzichtelijk maakt wat in totaliteit de gevolgen van de fiscale wijzigingen voor het inkomen worden.

Vermindering aftrek partneralimentatie

Jaartal

2019

2020

2021

2022

2022


Aftrek

€ 14.400 x 51,75% = € 7.452

€ 14.400 x 46,00% = € 6.624

€ 14.400 x 43,00% = € 6.192

€ 14.400 x 40,00% = € 5.760

€ 14.400 x 37,05% = € 5.336


Netto alimentatie

€ 6.948

€ 7.776

€ 8.208

€ 8.640

€ 9.064

Vervolg voorbeeld

De hoogte van de alimentatie is mede bepaald door het feit dat Vera de alimentatie als persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf in aftrek kan brengen. Door de afbouw van het tarief waartegen de aftrek plaats vindt, is het fiscaal voordeel voor Vera over een aantal jaren een stuk kleiner.


De kosten van de alimentatie van Vera in 2023 bedragen netto ruim € 2.000 meer dan in 2019. Bij Marcel is de alimentatie belast. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel is het heel goed mogelijk dat Marcel de komende jaren juist minder belasting betaalt over de alimentatie.

Tip

Dit jaar kan de alimentatie nog tegen 51,75% in aftrek worden gebracht. In sommige situaties kan een afkoop van alimentatie van de laatste paar jaar een mooi voordeel opleveren voor de alimentatieplichtige. Voorkom een heffing ineens bij de ontvanger door het te storten in een lijfrente. Sinds dit jaar mag dat ook een bankspaarlijfrente zijn.