Voor particulieren


Verduurzamen eigen woning en energiebelasting

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is de doelstelling opgenomen om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 1990. Door middel van subsidieregelingen en heffing van energiebelasting probeert de overheid milieuvriendelijke investeringen te stimuleren.

Bron: Wetsvoorstel ODE tarieven, Belastingplan 2021

Ingangsdatum: Meerdere data

Status: In behandeling Tweede Kamer

Subsidieregelingen Als een woningbezitter besluit zijn woning te verduurzamen, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op twee subsidieregelingen:

  • de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE);
  • de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Beide regelingen bestaan al wat langer, maar in 2020 zijn een aantal zaken aangepast. ISDE De ISDE is een subsidie voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Er is een regeling voor particulieren en zakelijke gebruikers. De ISDE voor particulieren geldt niet alleen voor de woningeigenaar. Ook de huurder kan aanspraak maken op de subsidie. Voor particulieren is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het soort apparaat dat de bewoner aanschaft. Voor warmtepompen ligt het subsidiebedrag tussen de € 500 en € 2.500. Voor een zonneboiler gaat het om een bedrag vanaf € 500. Tot 2020 konden particulieren ook subsidie krijgen voor de aanschaf van een pelletkachel en biomassaketel. Die subsidie verviel per 1 januari 2020. Voor particulieren gold een overgangsregeling. Als de pelletkachel voor 31 december 2019 was aangeschaft, dan had de woningbezitter na installatie nog zes maanden de tijd om de subsidie aan te vragen. Vanaf 1 januari 2020 is ook geen subsidie meer mogelijk voor warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen. Het maximale budget voor ISDE voor particulieren en zakelijke gebruikers bedraagt in 2020 100 miljoen euro. Klik hier voor het resterende budget in 2020.

Tip

Particuliere verhuurders kunnen ook ISDE aanvragen. Zij vallen onder de voorwaarden voor zakelijke gebruikers.

SEEH Vanaf 15 augustus 2019 kan de eigenaar van een woning die ook zelf de bewoner is subsidie aanvragen voor minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen die hij in zijn woning aanbrengt. De SEEH geeft een tegemoetkoming als de aanvrager minimaal twee van de volgende energiebesparende maatregelen treft:

  • spouwmuurisolatie;
  • dakisolatie;
  • zolder- of vlieringsvloerisolatie;
  • vloer- en/of bodemisolatie;
  • gevelisolatie;
  • hoogrendementsglas.

De isolatiemaatregelen moeten wel voldoen aan minimale isolatiewaarden. Je kunt de minimale isolatiewaarden hier terugvinden. Je krijgt alleen subsidie voor het isoleren van een bestaande woning. Voor het isoleren van een nieuwbouwwoning of een nieuwe aanbouw krijg je geen subsidie. Vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 is de subsidie verhoogd van 20% naar 30% van de kosten. De aanvrager heeft recht op de hogere subsidie als hij tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 de isolatiemaatregelen laat uitvoeren en betaalt. Maximaal kan de aanvrager € 10.000 SEEH krijgen. Voor de aanvrager die kiest voor een zeer energiezuinig pakket is het maximale subsidiebedrag zelfs € 15.000. Op de website van het RVO kun je lezen wat precies wordt bedoeld met een zeer energiezuinig pakket.

Tot 1 september 2020 kon je maar een keer voor je woning SEEH aanvragen. Vanaf die datum is het mogelijk om meerdere keren een SEEH voor dezelfde woning aan te vragen. De aanvrager moet dan minimaal twee andere isolatiemaatregelen laten uitvoeren dan bij de eerste aanvraag. Het totale budget van de SEEH bedraagt 84 miljoen euro. Hiervan is nog bijna 60 miljoen euro beschikbaar. De SEEH-regeling vervalt per 31 december 2020. Na die datum blijft subsidie voor isolatiemaatregelen wel mogelijk. De ISDE wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met isolatiemaatregelen.

Tip

Als je voor 1 juni een isolatiemaatregel hebt laten uitvoeren en hebt betaald, dan kun je de tweede maatregel uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. Je hebt dan recht op de hogere subsidie van 30% voor beide maatregelen.

Voorbeeld

Lucia en Werner wonen in een ruime tweekapper gebouwd in 1972. In oktober 2019 lieten zij spouwmuurisolatie aanbrengen en ook lieten ze het dak isoleren. Zij ontvingen hiervoor 20% SEEH. In oktober 2020 besluiten Lucia en Werner de vloer te laten isoleren en nieuwe isolerende kozijnen met triple glas te laten plaatsen. Zij vragen hiervoor weer SEEH aan. De subsidie bedraagt 30%. In totaal kunnen zij maximaal € 10.000 SEEH-subsidie ontvangen.

Tip

Als de aanvrager twee grote isolerende maatregelen heeft genomen, kan hij ook subsidie krijgen op een aantal aanvullende maatregelen zoals een energiezuinig ventilatiesysteem of een slimme thermostaat.

Let op

Ook een vereniging van eigenaren (VvE) kan SEEH aanvragen bij minimaal twee isolerende maatregelen. De VvE moet voorafgaand aan de isolatiemaatregelen de subsidieaanvraag indienen.

Energiebelasting Opslag voor duurzame energie en klimaattransitie Om de klimaatambities te realiseren breidt het kabinet de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het najaar 2020 uit tot de module Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Daarmee wil het kabinet naast hernieuwbare energieopties ook andere broeikasgasreducerende technieken stimuleren. De extra kosten die dat met zich meebrengt, financiert het kabinet door middel van een verhoging van de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). De ODE is een opslag op de energiebelasting en dat betekent dat iedere energiegebruiker, groot en klein, hiermee te maken krijgt. Vorig jaar is in de Klimaatwet beloofd om de lasten van huishoudens te verlagen ten koste van de lasten van bedrijven. Het bedrag aan energiebelasting voor huishoudens mag daarom in 2021 bij gelijkblijvend gebruik niet stijgen. De verhoging van de ODE wordt daarom gecompenseerd door de energiebelasting verder omlaag te brengen. Vorig jaar was al in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord voorzien in een verhoging van de belastingvermindering energiebelasting. In 2021 komt daar nu dus een extra bedrag bovenop.

Vervangen postcoderoosregeling door een subsidieregeling Met de postcoderoosregeling wordt een verlaagd tarief in de energiebelasting bedoeld. Het gaat om een lager tarief in de eerste schijf van energiebelasting voor leden van een door de Belastingdienst aangewezen coöperatie die lokaal energie opwekt met hernieuwbare energiebronnen.

Volgens het kabinet is de postcoderoosregeling complex. Verder vindt het kabinet het belangrijk dat de hoogte van de stimulering aansluit bij de daadwerkelijke kosten en dat kan beter met een subsidieregeling dan met een fiscale regeling. Vanaf 2021 kunnen coöperaties of verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor een project van zonnepanelen of een kleinschalig windenergieproject. Bewoners binnen een bepaald postcodegebied moeten lid zijn van de coöperatie of de VvE. De subsidie wordt uitbetaald aan de coöperatie of de VvE en die verdeelt de subsidie onder de leden. De bestaande postcoderoosregelingen blijven van toepassing gedurende vijftien jaar na het tijdstip van aanwijzing van de coöperatie door de Belastingdienst.


Voorbeeld

Rutger en Annabelle wonen in een mooie jarendertigwijk. Het is voor hen niet mogelijk om zonnepanelen op hun eigen dak te leggen. Zij worden benaderd door een buurtgenoot om mee te doen aan een project waarbij zonnepanelen worden gelegd op een dak van een aantal stallen van een landbouwbedrijf net buiten de wijk. Er wordt een coöperatie opgericht waarvan Rutger en Annabelle lid worden. De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen en de leden krijgen naar rato van hun investering zonparticipaties. Rutger en Annabelle hebben nu recht op de opbrengst van tien zonnepanelen. De Belastingdienst keurt het project goed en Rutger en Annabelle ontvangen als lid van de coöperatie een vermindering op de energiebelasting.