Voor iedereen


Verruiming werkkosten-
regeling

Zoals eerder aangekondigd wordt de werkkostenregeling (WKR) in 2020 verruimd. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerstpakketten en bedrijfsuitjes. In het huidige stelsel bedraagt deze vrije ruimte maximaal 1,2% van de totale loonsom.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Uit een evaluatie van deze werkkostenregeling blijkt dat vooral mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers de huidige vrije ruimte als te klein ervaren. Bij overschrijding van de vrije ruimte loopt de werkgever het risico op een eindheffing van 80%.


Het kabinet stelt voor om de vrije ruimte in twee schijven te verdelen:


  • Een vrije ruimte tot een totale loonsom van € 400.000 van 1,7%.
  • Een vrije ruimte vanaf een totale loonsom van € 400.000 van 1,2%.


Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen. In de huidige situatie is dit € 4.800.

Tweede maatregel

Een tweede voorgenomen maatregel heeft betrekking op de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als een werkgever de kosten voor de aanvraag van een VOG aan de werknemer vergoedt, telt deze vergoeding niet meer mee in de vrijstelling van de werkkostenregeling.

Overige

Als een werkgever de vrije ruimte overschrijdt, moet hij in het huidige stelsel de eindheffing aangeven in het eerste aangiftetijdvak loonbelasting van het volgende kalenderjaar. Op verzoek van werkgevers wil het kabinet de aangiftetermijn verlengen tot uiterlijk het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

In de huidige regeling mag de werkgever 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf. Tot nu toe baseert de werkgever de waarde van deze producten op hetgeen hij ook aan derden in rekening brengt. Het kabinet stelt voor om de waarde van de producten uit eigen bedrijf vast te stellen op de waarde in het economisch verkeer.Dit zal meestal de consumentenprijs zijn. De werkgever mag dus niet meer zelf de waarde bepalen. De vrijstelling voor de WKR is 20% met een maximum van € 500 per werknemer per kalenderjaar.

Let op

Naar verwachting is het effect van deze verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst.