Voor particulieren


Wijziging aftrekposten

Het tarief waartegen diverse aftrekposten kunnen worden afgetrokken, wordt sinds 2020 versneld afgebouwd. Voor 2021 bedraagt de maximale aftrekbaarheid 43%. De maatregel komt uit het Belastingplan 2019.

Bron: Fiscale verzamelwet 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

Een van de aftrekposten die wordt afgebouwd, is de persoonsgebonden aftrek. Hieronder vallen:

  • betaalde partneralimentatie;
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten;
  • giften;
  • restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
  • leningen startende ondernemers (durfkapitaal).

De aftrekbaarheid van deze kosten bouwt af sinds 2020. De afbouw van de maximale aftrekbaarheid ziet er als volgt uit:

Het doel van de versobering van aftrekposten is onder andere het bekostigen van de verlaging van de belastingtarieven in box 1.

Tip

De aftrekposten die te maken hebben met “inkomen voor later” vallen buiten de aftrekbeperking. Lijfrente en eigen bijdrage pensioen blijven aftrekbaar zonder beperking.

AfbouwAfbouw van de maximale
aftrekbaarheid

2019

51,75%

----------------------------------------------------------------------------------------------

2020

46,00%

---------------------------------------------------------------------------

2021

43,00%

---------------------------------------------------------------------------

2022

40,00%

---------------------------------------------------------------------------

2023

37,05%

Giften Behalve de afbouw van het aftrekbare tarief gelden er voor giften nog drie wijzigingen in verband met de aftrekbaarheid. Zo zijn contante giften niet langer aftrekbaar, krijgen overheidsinstellingen de status van anbi niet langer automatisch en wordt de integriteitstoets voor anbi’s aangescherpt. Deze maatregelen zijn onderdeel van de Fiscale verzamelwet 2021.

Contante giften Contant schenken is fraudegevoelig. Een contante schenking wordt aannemelijk met een kwitantie, maar ook dan wordt gefraudeerd omdat het bedrag vaak niet daadwerkelijk wordt geschonken. Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar. Dat voorkomt misbruik.

Anbi’s Een anbi is een algemeen nut beogende instelling. Overheidsinstellingen waar ook ter wereld krijgen deze status nu automatisch. Vanaf 1 januari 2021 krijgen alleen nog de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en daarmee vergelijkbare

publiekrechtelijke lichamen in een andere EU-lidstaat of in een andere EER-staat of in het Caribisch deel van het Koninkrijk automatisch deze status. Dat betekent dat de status van anbi niet meer automatisch wordt toegekend aan instellingen buiten de EU/EER of het Caribisch deel van het Koninkrijk en voor andere publiekrechtelijke lichamen binnen de EU/EER of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze instellingen kunnen de toekenning van anbi wel aanvragen. Integriteitstoets Een integriteitstoets kan worden ingezet bij een nieuwe aanvraag voor de anbi-status of bij gerede twijfel van de inspecteur van belastingen. Een slechte uitkomst van de toets maakt dat de anbi-status wordt geweigerd of ingetrokken.

Het bereik van de integriteitstoets wordt nu uitgebreid door relevante misdrijven toe te voegen zoals (groeps)belediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Bij gerede twijfel over de integriteit van de instelling of een of meer van de genoemde personen kan de inspecteur de instelling of de persoon om een VOG vragen. Zonder VOG trekt de inspecteur de anbi-status in of weigert die.

Tip

Het doel van de afschaffing van automatische toekenning is voorkomen dat de anbi-status wordt gegeven aan organisaties die zich niet houden aan de Grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en/of het internationaal recht.