Voor iedereen


Wijzigingen box 1 en 2

Sinds 1 januari 2020 geldt in box 1 het tweeschijvenstelsel voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-gerechtigden zijn er drie schijven. Het basistarief wordt in 2021 verlaagd. Het toptarief wijzigt niet. Het tarief van box 2 stijgt per 1 januari 2021.

Bron: Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

Box 1

Vorig jaar zette de regering de weg in naar een tweeschijvenstelsel in box 1. Met de invoering van de twee schijven wil de regering bereiken dat het minder uitmaakt of een gezin uit een- of tweeverdieners bestaat. Ook maakt het (meer) werken nog lonender.

In de tabel hieronder staan de fiscale gegevens box 1 voor 2021 voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd.

Voor AOW-gerechtigden gelden drie schijven.

Fiscale gegevens box 1 voor 2021 < AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen

Van

€ -

€ 68.507

Tot en met

€ 68.507

-

Tarief

37,1%

49,5%

Verandering tarief t.o.v. 2020

-/-0,25%

0%

Fiscale gegevens box 1 voor 2021 > AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen

Van

€ -

€ 35.129

€ 68.507

Tot en met

€ 35.129

€ 68.507

-

Tarief

19,2%

37,1%

49,5%

Verandering tarief t.o.v. 2020

-/-0,25%

-/-0,25%

0%

* Voor een belastingplichtige die geboren is vóór 1 januari 1946 geldt in plaats van het bedrag van € 35.129, het bedrag van € 35.941.

Algemene heffingskorting

De laagste inkomens profiteren minder van het tweeschijvenstelsel. Zij hebben recht op de maximale algemene heffingskorting. Daarna wordt de algemene heffingskorting afgebouwd, en bij een inkomen boven € 68.509 is de algemene heffingskorting nihil. Je ziet de berekening van de afbouw terug in onderstaande tabel.

Let op

Door de afbouw is er sneller kans op een fiscale navordering bij een tweede baan of bij bijvoorbeeld AOW én een pensioeninkomen. Je kan weliswaar voorkomen dat je tweemaal de algemene heffingskorting ontvangt, maar niet dat je te veel krijgt omdat de afbouw maar wordt berekend over één inkomen.

AOWA

Ontwikkeling algemene heffingskorting< AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen

Tot € 21.043

Van € 21.043 tot € 68.509

Meer dan € 68.509

2021

€ 2.837

€ 2.837 - 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.043)

0

Arbeidskorting

Het verhogen van de arbeidskorting maakt werken lonender. Je ziet dit terug in onderstaande tabel.


Ontwikkeling arbeidskorting < AOW-leeftijd

Maximale arbeidskorting

Afbouwpunt

Afbouwpercentage

< AOW-leeftijd

2020

€ 3.819

€ 34.954

-/- 6,00%

algemene heffingskorting < AOW-leeftijd

2021

€ 4.250

€ 35.652

-/- 6,00%

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor belastingplichtigen waarbij een kind jonger dan 12 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. In de tabel hieronder geven we de inkomensonafhankelijke combinatiekorting weer.

AO

Inkomensafhankelijke combinatiekorting < AOW-leeftijd

Maximale IACK

Inkomensgrens IACK

Opbouwpercentage IACK

2020

€ 2.881

€ 5.072

11,45%

2021

€ 2.815

€ 5.153

11,45%

Ouderenkorting

De ouderenkorting is een heffingskorting voor belastingplichtigen die uiterlijk op 31 december van het belastingjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De ouderenkorting wordt in 2021 verhoogd. In de tabel hieronder geven we de ouderenkorting weer. De alleenstaandeouderenkorting is een vast bedrag van € 443 (2021).

AOW

Ouderenkorting > AOW-leeftijd

Maximale ouderenkorting

Afbouwpunt

Afbouwpercentage

2020

€ 1.622

€ 37.372

-/-15%

2021

€ 1.703

€ 37.970

-/-15%

Box 2

Een belastingplichtige valt in box 2 als hij een aanmerkelijk belang heeft. Dit heeft hij bijvoorbeeld als hij 5% aandelen heeft in een vennootschap. Het inkomen uit aanmerkelijk belang belasten we nu tegen 26,25%. In 2021 bedraagt het box 2-tarief 26,9%. Door de verhoging van het box 2-tarief wil de wetgever een te sterke aanzuigende werking naar de bv voorkomen. Dat kan gebeuren door de tariefverlagingen van de vennootschapsbelasting. In onderstaande tabel is de totale belastingdruk van een aandeelhouder in een bv weergegeven (combinatie vennootschapsbelasting en box 2-tarief).

Box 2

Van

2020

2021

VPB

Tot en met € 245.000*

16,5%

15%

VPB

Meer dan € 245.000*

25%

25%

IB

26,25%

26,9%

Gecombineerd

Tot en met € 245.000*

38,42%

37,87%

Gecombineerd

Meer dan € 245.000*

44,69%

45,17%

Let op

Vanaf 2021 geldt het lage tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar € 395.000. 

Tip

De ondernemer kan een voorgenomen dividenduitkering uit 2021 naar voren halen in 2020.