Voor ondernemers


Corona: beëindigen steunpakketten

Nu het aantal coronabesmettingen al wekenlang relatief laag blijft en beperkende maatregelen meer en meer losgelaten worden, besluit het kabinet om ook het steunpakket voor ondernemers te versoberen. De economie begint weer te herstellen. Om dit herstel niet in de weg te zitten, stopt op 1 oktober 2021 het steunpakket. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door.

Bron: Rijksoverheid.nl

Ingangsdatum: 1 oktober 2021

Status: Definitief

Per 1 oktober vervallen de volgende regelingen:

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW);
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK);
  • Aanvraag belastinguitstel.

NOW De NOW is in maart 2020 ingevoerd om ondernemers te helpen die geconfronteerd worden met omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen. De regeling helpt de ondernemer bij de doorbetaling van salarissen van personeel. Bij de invoering van de NOW is de reguliere werktijdverkortingregeling (WTV) stopgezet. De WTV kon niet snel genoeg voldoen aan de grote behoefte kort na de corona-uitbraak. Na het opheffen van de vervangende NOW-regeling, zal de WTV-regeling herleven.

TVL De TVL is een subsidieregeling voor ondernemers die aantoonbaar een omzetverlies van minimaal 30% per kwartaal lijden door de coronacrisis. Met deze subsidie worden ondernemers ondersteund met het betalen van de vaste lasten. Ondernemers die gebruikgemaakt hebben van de eenmalige uitkering uit de TVL (of de voorganger, TOGS) hoeven over deze uitkering geen belasting te betalen.

Tozo De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen van een zelfstandige ondernemer door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Bij de invoering van deze regeling is het Besluit bijstandstandverlening zelfstandigen (Bbz) stopgezet. Met de Tozo was het kabinet sneller in staat om de ondernemers te helpen.

Nu de Tozo wordt opgeheven, kunnen zelfstandigen weer een beroep doen op het Bbz. Het Bbz wordt uitgevoerd door de gemeenten. Om de regeling snel uitvoerbaar te houden, wordt het Bbz tot 31 december 2021 vereenvoudigd. Zo wordt bij de beoordeling van de aanvraag geen vermogenstoets uitgevoerd.

TONK De TONK is ingevoerd per 1 januari 2021 en voorziet in financiële ondersteuning van mensen die geconfronteerd zijn met forse inkomensdalingen door de coronacrisis. De regeling, die wordt uitgevoerd door de gemeenten, stopt per 1 oktober 2021. Aanvraag belastinguitstel Ondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen, kunnen dat tot uiterlijk 1 oktober 2021 aanvragen. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De start van het terugbetalen van het verleende uitstel is verschoven naar 1 oktober 2022. Daar is dan vervolgens vijf jaar de tijd voor.

Niet alle regelingen zullen op 1 oktober 2021 eindigen

Het kabinet stopt niet volledig met de ondersteuning van onze economie. Zo wordt er hard gewerkt aan een compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken. Deze sector is nog de enige sector die op last van de overheid volledig gesloten is.

De coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hier terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Aanvullend sociaal pakket Veel mensen moeten door de coronacrisis noodgedwongen op zoek naar ander werk. Het kabinet gaat deze mensen ondersteunen met een aanvullend sociaal pakket. Dit pakket gaat deze mensen helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Die hulp wordt uitgevoerd door gemeenten, UWV en regionale mobiliteitsteams. De hulp bestaat uit intensieve begeleiding, loonbaanadvies en scholing via praktijkleren. Deze hulp is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering of zelfstandigen met een Tozo-uitkering, die op zoek zijn naar werk. Ook kan de steun gebruikt worden om door te leren.

Tip

In maart 2020 hebben veel ondernemers gebruikgemaakt van de NOW-regeling. De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies, te helpen. Met de NOW-steun worden deze werkgevers geholpen met het doorbetalen van salarissen van personeel. De ontvangen steun is een voorschot.

Uiterlijk 31 oktober 2021 moeten de ondernemers die in maart 2020 gebruik hebben gemaakt van deze regeling, de definitieve cijfers aanleveren waaruit blijkt welk deel van de steun behouden mag worden en welk deel terugbetaald moet worden.

Diverse accountantskantoren hebben aangegeven dat, mede door de complexe rekenmethodes, deze deadline zeer ambitieus is en niet in alle gevallen gehaald zal worden. Hier heeft het kabinet gehoor aan gegeven.

Ondernemers moeten vóór 31 oktober 2021 de aanvraag voor een definitieve berekening bij het UWV indienen. Ondernemers hebben vervolgens tot 6 februari 2022 de tijd om de definitieve aanvraag en bijbehorende documenten aan te leveren. Als de definitieve aanvraag niet is ingediend vóór 6 februari 2022, moet de ondernemer het volledige voorschot terugbetalen.

Ga tijdig met de ondernemer hierover in gesprek. Het terugbetalen van (een deel van) het voorschot kan voor liquiditeitsproblemen zorgen bij je klant.

Deel dit artikel: