Voor ondernemers


Gedifferentieerde premies Aof, WGA en Ziektewet

In navolging op de WW-premie en Werkhervattingskas (Whk) wordt nu ook premiedifferentiatie geïntroduceerd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Volgens de plannen van het kabinet betalen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2022 een lagere premie voor de Aof dan (middel)grote werkgevers.

Bron: Plannen voor wetsvoorstel

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: in behandeling Tweede Kamer

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers schuift op voor zowel de vaststelling van de premie in de Whk als het Aof. Een werkgever behoort vanaf 1 januari 2022 tot de groep ‘kleine werkgevers’ bij een loonsom tot maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Tot dan ligt de grens nog op maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Het voorstel van het kabinet ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Premiedifferentiatie Aof als stimulans voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering Kleine werkgevers krijgen volgens het voorstel vanaf 2022 een tegemoetkoming in de kosten voor ziekteverzuim. Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere (gedifferentieerde) Aof-premie dan (middel)grote werkgevers. Zij kunnen de premieverlaging gebruiken om bijvoorbeeld de MKB verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten, waardoor ook de verzekeringsgraad daarvan stijgt. De minister maakt hiervoor jaarlijks 450 miljoen euro vrij. Premiedifferentiatie Aof De tegemoetkoming voor kleine werkgevers van € 450 miljoen wordt voor € 250 miljoen gefinancierd uit een verhoging van de Aof-premie voor alle werkgevers. Dat betekent dat de Aof-premie voor kleine werkgevers per saldo met ongeveer 1,0%-punt daalt. Voor (middel)grote werkgevers stijgt de Aof-premie per saldo met ca. 0,1%-punt. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt dus ca. 1,1%-punt. Dat verschil mag volgens het wetsvoorstel in de toekomst niet meer dan 2%-punt zijn.

Let op

Voor zieke werknemers betalen kleine werkgevers over de uitkering wel de hogere premie (uit de groep van (middel)grote werkgevers). Ze betalen dus een hogere premie voor een zieke werknemer dan voor een arbeidsgeschikte werknemer. Dat geeft een kans op fouten bij de kleine werkgevers. Zij moeten er alert op zijn dat ze de hogere premiepercentage moeten afdragen voor deze zieke werknemer. De (middel)grote werkgevers betalen uiteraard ook het hogere premiepercentage over de uitkering van zieke werknemers, maar zij zijn dat al gewend en betalen voor álle werknemers (ziek of arbeidsgeschikt) hetzelfde, hoge percentage.

Tip

Vanuit de Aof worden de volgende uitkeringen gefinancierd:

  • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA);
  • No-riskpolis;
  • Ziekte als gevolg van zwangerschap;
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-uitkeringen na tien jaar uitkering;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Werkgeversgrootte in 2021 Premiedifferentiatie voor de WGA- en ZW-premie wordt al gebaseerd op de werkgeversgrootte. De premieplichtige loonsom van de werkgever twee jaar ervoor (t-2) bepaalt deze werkgeversgrootte. In 2021 wordt dus het premieplichtig loon van 2019 aangehouden, € 34.600. In 2021 wordt een werkgever als ‘klein’ aangemerkt wanneer hij een loonsom heeft tot en met tien keer het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer. Daardoor ligt de grens tussen klein en middelgroot in 2021 op € 346.000. In de Werkhervattingskas voor WGA- en ziektewetuitkeringen ligt de grens tussen middelgroot en groot op honderd keer het premieplichtige loon (€ 3.460.000). Werkgeversgrootte in 2022 In tegenstelling tot de Whk wordt in de bepaling van de Aof-premie geen onderscheid gemaakt tussen de middelgrote werkgever en grote werkgever, maar alleen tussen de kleine en (middel)grote werkgever. In 2022 wordt zoals gezegd deze grens tussen de kleine en middelgrote werkgever voor zowel de Werkhervattingskas (ZW en WGA) als het Aof verhoogd naar 25 keer het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer. MKB verzuim-ontzorgverzekering Vooral kleine werkgevers vinden de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar, waardoor zij minder snel mensen in vaste dienst aannemen. Daarnaast zijn zij onzeker over hun re-integratieverplichtingen bij ziekte. Grote werkgevers hebben deze expertise meestal voldoende in huis, maar met name kleine werkgevers hebben de behoefte om op dit gebied ontzorgt te worden. Dat was voor minister Koolmees aanleiding om samen met verzekeraars en werkgeversorganisaties afspraken te maken voor de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De MKB verzuim-ontzorgverzekering probeert sancties voor de werkgever te voorkomen, niet in de laatste plaats omdat deze verzekering ‘poortwachterproof’ is. De verzekeraar garandeert dat de werkgever en werknemer voldoen aan de eisen Wet verbetering poortwachter, zolang ze de adviezen en begeleiding van de verzekeraar volgen.

Tip

Bespreek de MKB verzuim-ontzorgverzekering in jouw adviesgesprekken, zodat je ook jouw klanten verder helpt. Juist de financiële tegemoetkoming voor kleine werkgevers brengt de verzekering binnen handbereik en geeft hen een zorg minder.

Werkhervattingskas in 2021 Jaarlijks brengt het UWV het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas uit met premies en parameters van de werkhervattingskas van dit jaar en volgend jaar. Hieronder vind je dit overzicht.

Premies en parameters Werkhervattingskas

Gemiddelde loonsom

Grens grote/middelgrote werkgever

Grens middelgrote/kleine werkgever

WGA

Gemiddelde percentage

Gemiddelde werkgeversrisico

Correctiefactor werkgeversrisico

Minimumpremie (grote werkgever)

Maximumpremie (grote werkgever)

Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever

Beschikbare periode:

1 jaar

2 jaren

3 jaren

4 jaren

Ziektewet-flex

Gemiddelde percentage

Gemiddelde werkgeversrisico

Correctiefactor werkgeversrisico

Minimumpremie (grote werkgever)

Maximumpremie (grote werkgever)*

Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever

Beschikbare periode:

1 jaar

2 jaren

3 jaren

4 jaren

2020

€ 33.700

€ 3.370.000

€ 337.000

0,76%

0,48%

1,18

0,19%

3,04%

5,00

2,50

1,66

1,25

0,52%

0,32%

1,21

0,13%

2,08%

2,00

1,00

1,00

1,00

2021

€ 34.600

€ 3.460.000

€ 346.000

0,78%

0,52%

1,12

0,19%

3,12%

5,00

2,50

1,66

1,25

0,58%

0,35%

1,24

0,14%

2,32%

2,00

1,00

1,00

1,00

* De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet-flex af van de maximumpremie die geldt voor werkgevers in de overige sectoren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet-flex 9,31%.

Premies en parameters Werkhervattingskas